Idea

Nabór projektów w zakresie ochrony klimatu do programu LIFE +W drugiej połowie maja został ogłoszony nabór wniosków na reaiizację projektu w ramach programu Life +. Jednym z obszarów wsparcia jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i dostosowanie do jego zmian.

Program LIFE + to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian, funkcjonujący od 2007 roku. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Finansuje on w szczególności projekty dotyczące ochrony sieci Natura 2000.

Program LIFE zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenie do składania wniosków (nabór wniosków). Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE. W Polsce, od 2008 roku rolę Krajowej Instytucji Wdrażającej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla Instrumentu LIFE+ pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2014-2020 wynosi 3 456 mln euro w tym na dziania na rzecz środowiska- 2,592 mln euro oraz na rzecz klimatu - 864 mln euro.

Obecnie trwa nabór wniosków do następujących obszarów priorytetowych w programie Climate Actions: LIFE Climate Change Mitigation, LIFE Climate Change Adaptation, Climate Governance and Information oraz Integrated Projects.

 

Program LIFE Climate Change Mitigation współfinansuje najlepsze projekty, które przyczyniają się do redukcji gazów cieplarnianych a także będą mieć wkład w rozwój unijnej polityki i prawa dotyczących złagodzenia zmian klimatu.

Celem LIFE Climate Change Adaptation (sub-programme for Climate Action) jest wyłonienie najlepszych projektów dotyczących wzmocnienia odporności na zmiany klimatu.

Z kolei LIFE Climate Governance and Information zajmuje się wyborem projektów informacyjnych, propagujących rosnącą świadomość odnośnie spraw związanych z klimatem.


Integrated projects, czyli projekty zintegrowane to projekty wprowadzające plany środowiskowe na dużą skalę (region, państwo, kilka państw), należy do nich między innymi projekt Natura 2000.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać przy użyciu aplikacji eProposal dostępnej na stronie internetowej programu LIFE do 7 września 2016 roku, do godziny 16.00.

Propozycje projektów mogą być złożone przez każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej. Może to być jeden z trzech typów beneficjentów – podmiot publiczny, prywatne komercyjne i niekomercyjne organizacje. Projekt powinien być realizowany na terenie państw będących członkami Unii Europejskiej, a także poza granicami UE, jeśli wykaże się, że jest to niezbędne do spełnienia celów klimatycznych Unii.

Maksymalne dofinansowane możliwe do uzyskania z programu LIFE na lata 2014 – 2017 wynosi 60 % całkowitej sumy kosztów kwalifikowanych. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Źródło: Komisja Europejska