Idea

Plany nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energiiPo odrzuceniu poprawek do ustawy o odnawialnych źródłach energii dotyczących mikroproducentów energii w poprzedniej kadencji rządu, Ministerstwo Energii ponownie zajmuje się projektem kompleksowej nowelizacji owej ustawy.  Będzie on regulował przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, dotyczącego wsparcia dla mikroproducentów energii z OZE, które jest przewidziane na 1 lipca 2016 r.

Zmiany obejmą między innymi zagadnienia związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Zdecydowanie oddzielona zostanie działalność obywateli skierowana głównie na własny użytek oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.  Przewidywane są także refundacje kosztów poniesionych na instalację OZE dla osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Nie znane są jednak szczegóły takiego mechanizmu.

Ministerstwo Energii zajmuje się także oceną  skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzeniem działań, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju. Mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji  wedle nowelizacji ustawy zostaną skierowane głównie do podmiotów instalujących OZE, które posiadać będą największy wkład w rozwój polskiej gospodarki (tworzenie nowych miejsc pracy i wytworzona wartość dodana).

Kolejną zmianę stanowić może rozważane obecnie dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT dla niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikro instalacje. Dzięki temu możliwe byłyby rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej. Jednak w takiej sytuacji cena powyżej średniej ceny rynkowej ma charakter pomocy publicznej, w związku z tym będzie konieczne ograniczenie tak zapewnionej dopłaty do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji.

Ponadto, pojawiają się propozycje dotyczące promowania przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie w odniesieniu do technologii OZE poprzez gminne mikroklastry energetyczne, które dzięki połączeniu działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną.

Planowane jest również wprowadzenie uproszczeń procedur sprawozdawczych dla małych wytwórców dzięki wykorzystaniu zdalnie odczytywanych urządzeń, dlatego też nowelizacja ustawy o OZE  będzie zsynchronizowana czasowo z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej czyli tzw. ustawą licznikową.

Działacze społecznej koalicja działającej na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej uważają, że Proponowane przez resort energii zapisy nowelizacji ustawy o OZE doprowadzą do zaprzepaszczenia szansy na rozwój energetyki prosumenckiej.

Źródła:

www.chronmyklimat.pl

www.reo.pl

Ministerstwo Energii