Idea

Renowacja energetyczna budynków - przykłady skutecznych rozwiązań z zaangażowaniem środków prywatnychZdecydowana większość zasobów budowlanych Unii Europejskiej wymaga modernizacji energetycznej.Jest to konieczne ze względu na politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. Aby osiągnąć całkowitą dekarbonizację budynków do roku 2050, renowacje muszą zostać wykonywane w szybszym tempie niż dotychczas, pociągając za sobą niemałe inwestycje. Środki publiczne są niewystraczające do osiągnięcia tego celu. Niezbędne są innowacyjne schematy finansowania, które przyczynią się do maksymalizacji zaangażowania prywatnych środków w porównaniu do środków publicznych. Może to przyspieszyć renowację zasobów budowlanych, a wiele udanych działań na wielką skalę w przeszłości może stanowić inspirację do kolejnych aktywności.
Wykorzystywanie prywatnych środków i metod innowacyjnego finansowania w budynkach jest wspierane przez wiele inicjatyw Unii Europejskiej.  Wśród nich można wymienić program Horyzont 2020, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji, także Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), którego zadaniem jest zapewnienie gwarancji dla finansowania projektów potrzebnych danej gospodarce bądź społeczeństwu, realizowanych przede wszystkim przez sektor prywatny oraz w niektórych obszarach gospodarczych przez sektor publiczny.
Głównym celem dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej budynków. Ocena wpływu tej dyrektywy wskazuje na brak łączenia renowacji o małej skali w duże inwestycje. Może to prowadzić do zmniejszenia nakładu na inwestycje i dostrzeganie ryzyka z nimi związanego i utrudnić kolejne renowacje budynków. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zwiększyć swoje wskaźniki renowacji poprzez mobilizowanie finansów i inwestycji. Istotne są  także pomysłowość i otwartość na stwarzanie i testowanie nowych mechanizmów finansowania.
Wiele mechanizmów innowacyjnego finansowania zostało już wprowadzonych w Europie. Są to między innymi badania efektywności energetycznej w sektorze publicznym i prywatnym, kredyty hipoteczne na budownictwo energooszczędne, fundusze odnawialne, pożyczki uprzywilejowane, kampanie publiczne, fundusze gwarancyjne oraz różnorodne inicjatywy mieszkańców.
Najlepszymi przykładami renowacji dokonanych na dużą skalę dzięki innowacyjnemu finansowaniu są tysiące budynków odnowionych w Niemczech, Estonii i na Liwie. Nisko oprocentowane pożyczki na remonty  budynków pozwoliły tam na duże oszczędności energii oraz zmniejszenie  produkcji dwutlenku węgla. Spowodowało to także wzrost świadomości mieszkańców oraz zwiększenie nakładów na sektor budownictwa.
Wysoki wskaźnik renowacji jest jednym ze sposobów oceniania postępów w osiąganiu długofalowych celów klimatycznych i energetycznych. Do osiągnięcia założonych celów niezbędna jest zmiana na rynku renowacji budynków, która przyciągnęłaby znaczących interesariuszy. Poprzednie doświadczenia Państw członkowskich pokazały, że tradycyjne finansowanie nie zawsze jest wystarczające i potrzebny jest dostęp do atrakcyjniejszego i bardziej odpowiedniego produktu na rynku. Razem z wieloma inicjatywami wspieranymi przez Komisję Europejską w minionych latach pozwala to na stworzenie pędu w kierunku innowacyjnego finansowania energii odnawialnych w budynkach na większą skalę w sektorze prywatnym.


Na podstawie: www.buildup.eu