Idea

Ważne informacje dla mieszkańców Gminy JasłoGmina Jasło biorąc pod uwagę znaczne zainteresowanie mieszkańców przystąpiła do przygotowania projektu montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło.

 

Opracowanie i przygotowanie zasad tego projektu Gmina Jasło powierzyła Instytutowi Dobrych Ekorozwiązań "Alternatywa" sp. z o.o.

 

Projekt zakłada montaż u osób zainteresowanych następujących rodzajów instalacji:

  • Kolektorów słonecznych – służących do uzyskania ciepłej wody użytkowej podgrzewanej energią słoneczną,
  • Instalacji fotowoltaicznych – służących do pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego,
  • Pomp ciepła – służących do ogrzewania domu za pomocą energii termalnej pozyskanej z gruntu lub powietrza.
  • W wypadku pozyskania energii elektrycznej nie będzie możliwa odsprzedaż nadmiaru energii, a jedynie odliczenie jej od kosztów faktury za energię w okresach, gdy wytwarzanej na potrzeby własne energii będzie za mało.

 

Projekt zakłada dofinansowanie inwestycji na poziomie 70% kosztów całkowitych (mieszkaniec będzie ponosił jedynie 30% kosztów).
Ze wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Jasło, którzy:

  • posiadają budynek mieszkalny na terenie Gminy Jasło,
  • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zlokalizowana instalacja,
  • wykorzystują nieruchomość na cele mieszkaniowe, a w wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przedstawią oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej oraz o procencie w jakim nieruchomość wykorzystywana jest na cele działalności gospodarczej,
  • wypełnią w terminie i złożą we wskazany sposób i miejscu deklarację uczestnictwa w projekcie,
  • przedstawią wstępną weryfikację techniczną zrealizowaną przez Instytut Dobrych Ekorozwiązań "Alternatywa" sp. z o.o.

 

Deklaracje udziału w projekcie są do pobrania ze strony Urzędu Gminy Jasło oraz na tej stronie. Załączamy także regulamin  naboru oraz opis instalacji.

Aby deklaracja nie została odrzucona konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji technicznej. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia weryfikacji jest Instytut Dobrych Ekorozwiązań „Alternatywa” sp. z o.o. w Rzeszowie, pl. Kilińskiego 2, kontakt: weryfikacjatechniczna@ide-a.pl. Weryfikacja zostanie przeprowadzona po dokonaniu wpłaty na konto: IDEA sp. z o.o. , Bank Citi Handlowy nr konta 16 1030 0019 0109 8530 0040 6071, tytułem: weryfikacja techniczna, imię nazwisko, numer PESEL,  adres, telefon.. Kwota: kolektory – 61,50 zł, fotowoltaika – 61,50 zł, pompy ciepła – 123,00 zł. Na kwotę przelewu zostanie wystawiona faktura VAT.

W zależności od rodzaju wybranej instalacji mogą być konieczne do spełnienia dodatkowe warunki o charakterze technicznym, co zostanie stwierdzone na etapie weryfikacji technicznej. Szczegółowa informacja o tych warunkach zostanie podana oddzielnie.

 

Pomimo tego, że projekt będzie realizowany, po uzyskaniu wsparcia, w roku 2018, aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy składać deklaracje udziału w projekcie do dnia 31.10.2016 roku.

 

Celem przekazania informacji na temat projektu odbyły się spotkania z mieszkańcami Gminy Jasło:
• Osobnica, Dom Ludowy – poniedziałek 12.09.2016 godz. 18:00
• Trzcinica, Dom Ludowy – wtorek 13.09.2016 godz. 18:00
• Niegłowice, Dom Ludowy – środa 14.09.2016 godz. 18:00
• Warzyce, Dom Ludowy – czwartek 15.09.2016 godz. 18:00
• Szebnie, Dom Ludowy – piątek 16.09.2016 godz. 18:00
• Jasło, Urząd Gminy, – środa 21.09.2016 godz. 15:00

W spotkaniach wzięło udział około 460 osób i padło wiele pytań dotyczących samych instalacji jak i zasad realizacji projektu.

 

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi na nie. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana:

 

1. w deklarcji trzeba podać tytuł prawny nieruchomości - jest to akt notarialny, mam wpisać numer tego aktu?

Tak

 

2. czy do wniosku mam dołączyć kopie tytułu prawnego do nieruchomości?

Nie

 

3. posiadam stopień niepełnosprawności przyznany przez PFRON, czy to znaczy że mam zaznaczyć TAK w punkcie VI "członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna zameldowana w obiekcie"?

Tak

 

4. wnioskuje o instalacje kolektorów w budynku który jest w trakcie budowy, a będzie zamieszkany od maja 2017r. czy wystarczy jak jako adres instalacji wpisze numer działki, nie posiadam jeszcze numeru budynku.

Wystarczy podać numer działki i jej lokalizację (miejscowość).

 

5. Posiadam orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS o trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji (odpowiada orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydawanym przez powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności) więc rozumie, że na podstawie tego orzeczenia z ZUS mogę zaznaczyć opcję dotyczącą zamieszkiwania lokalu przez osobę niepełnosprawną w deklaracji?

Tak, to będzie wystarczające.

 

6. W przypadku wyboru instalacji fotowoltaicznej w konfiguracji budynek mieszkalny na działce nr 1 (ZPL na domu), a planowany montaż paneli fotowoltaicznych na przylegającej działce nr 2 na budynku gospodarczym (odległość 20m, ten sam właściciel-wnioskodawca) co należy wpisać w deklaracji odnośnie miejsca instalacji?

W deklaracji należy podać adres gospodarstwa domowego (w tym wypadku działka nr 1). JJeżeli działki są przyległe do siebie, a kable nie będą przebiegać przez teren należący do innego właściciela,  nie ma problemu. Należy jednak pamiętać, że w wypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym będzie ona droższa o różnicę w podatku VAT (na domu mieszkalnym wynosi on 8%  na budynku gospodarczym 23% - różnica 15% w stosunku do ceny netto).

 

7. "Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca prawo do świadczenia rodzinnego" - o jakim świadczeniu mowa? O 500+? Czy o jakiejś innej pomocy z MOPS? Proszę wyszczególnić

500+ nie jest świadczeniem rodzinnym w sensie ustawowym. Dokładne wyjaśnienie rodzajów i zasad przyznawania świadczeń rodzinnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/

 

8. Mam pytanie czy kwotę 61,50 zł(kolektory słoneczne) dot. przeprowadzenia wstępnej weryfikacji technicznej mam wpłacić przed czy po zakwalifikowaniu się?

Kwotę za przeprowadzenie weryfikacji technicznej należy wpłacić po złożeniu deklaracji. Przeprowadzenie weryfikacji będzie możliwe po dokonaniu przez Państwa wpłaty. Termin zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z Państwem.

 

9. Gdzie mogę znaleźć załączniki do Regulaminu uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Jasło, o których mowa w wym. regulaminie? Regulamin dostępny na stronie Gminy nie zawiera załączników. Składając wniosek potwierdzam, że znam i akceptuję wym. regulamin, a w podanej formie jest on niepełny.

Załączniki do regulaminu są dwa: jeden z nich to deklaracja a drugi opis instalacji. Oba powinny być dostępne na stronie gminy. Oprócz tego wszystkie materiały są też dostępne na stronie IDEA sp. z o.o.:, pod adresem http://ide-a.pl/aktualnosci,wazne-informacje-dla-mieszkancow-gminy-jaslo,67.html

 

10. Jakie będą możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy po zakończeniu montażu i rozruchu mikroinstalacji  okaże się, że założone wskaźniki nie zostaną osiągnięte lub też w wyniku  montażu instalacji użytkownik poniesie szkodę np. w wyniku wierceń straci wodę w studni?

Poziom wskaźników produktu oraz rezultatu zostanie wyliczony na podstawie danych, które będą możliwe do określenia dopiero po zebraniu wszystkich danych. Wskaźniki będą dotyczyć Gminy Jasło, a nie mieszkańców. Po stronie mieszkańców będzie jednak zapewnienie prawidłowego działania instalacji. Natomiast za ewentualne szkody powstałe podczas montażu instalacji i wynikłe z winy wykonawcy będzie odpowiadać firma instalująca.

 

11. Czy w czasie normalnej eksploatacji instalacje (ew. części instalacji) fotowoltaiczne i pomp ciepła nie wykazują szkodliwego oddziaływania na środowisko i  ludzi zamieszkałych w budynkach, w których są zainstalowane?

Instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła są w pełni bezpieczne dla ludzi i nie powodują żadnych zagrożeń.

 

12. Mam pytanie w jaki sposób odbywa się rozliczenie z Energetyką. Nie chodzi mi o techniczne rozwiązania bo to wiem, lecz pytam czy mają obowiązek odbierać ode mnie nadmiar energii i po jakich kosztach.

W wypadku energii elektrycznej pochodzącej z instalacji prosumenckiej (typ instalacji, która będzie montowana u mieszkańców Gminy Jasło) operator systemu elektroenergetycznego (przedsiębiorstwo energetyczne) jest zobowiązane odebrać ją od mieszkańca na podstawie zawartej umowy. Energia tą będzie można odzyskać w formie rozliczenia w rachunku za energię elektryczną (w części faktury, która dotyczy sprzedaży energii; nie będzie to miało wpływu na część faktury, która dotyczy dystrybucji). Rozliczenie będzie bezgotówkowe w formie obniżenia wysokości rachunku. W ten sposób rozliczyć będzie można 80% energii oddanej do sieci elektroenergetycznej. Innymi słowy z każdych odprowadzonych do sieci 100 kWh zostanie rozliczone w postaci zniesienia opłaty w rachunku 80 kWh. Przepisy prawne, które ten temat regulują to ustawa Prawo energetyczne oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii (po zmianie, która weszła w życie od dnia 01.07.2016 roku).

 

13. Jestem zainteresowany bateriami fotowoltaicznymi. Posiadam budynek mieszkalny oraz gospodarczy w którym prowadzę działalność gospodarczą, mam dwa oddzielne liczniki na prąd / na dom oraz inna taryfa na firmę /. Czy jest możliwe aby zasilanie z baterii fotowoltaicznuch objęło oba budynki? Na działalność dostałem dotację w wys. 38000 zł/ max było 40000/, czy mogę składać wniosek na baterie  do Gminy /Jasło/ ? . Działalność prowadzę od 2 lat ,posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany.

Instalacja fotowoltaiczna aby mogła się kwalifikować do projektu musi być podłączona do licznika gospodarstwa domowego (jeden z wariantów grupy taryfowej G). Energia może zasilać część przeznaczoną pod działalność gospodarczą pod warunkiem, że jest ona prowadzona w budynku zasilanym z tego licznika. W opisanym w pytaniu przypadku nie będzie możliwe zasilanie budynku gospodarczego z instalacji zamontowanej w ramach projektu.

 

14. Mam pytanie odnosnie montazu solarów na budynku nowobudowanym, na stronie czytam ze jest taka mozliwosc w takim razie w którym miejscu na deklaracji mam napisac o stanie faktycznym takiego budynku i zgłosic taki budynek???

Informacje o tym, że dom jest dopiero w budowie należy podać  w pkt. I (rzymskie) przy numerze działki w nawiasie, wraz z planowaną datą zasiedlenia - wystarczy podać rok.

 

15. Moje pytanie odnośnie składanych wniosków do 8.07.2016 r, w tamtym terminie złożyłem wniosek na kolektory słoneczne.

Moje pytanie, czy tamte wnioski są ważne czy nie ważne ?, czy mam ewentualnie złożyć jeszcze.

Wniosek składany przez Państwa w lipcu składany był do innego projektu (w ramach tzw. projektu szwajcarskiego), przypuszczam, że jesteście tam Państwo na liście oczekujących. Projekty te nie łączą się z sobą, co oznacza, że wniosek na kolektory słoneczne złożony do pierwszego z projektów nie będzie automatycznie rozpatrywany w drugim. W związku z tym, jeżeli chcecie Państwo skorzystać z projektu parasolowego trzeba złożyć deklarację niezależnie od tej, która była złożona w pierwszym z projektów. Jednocześnie w wypadku projektu parasolowego (obecnego projektu) będzie można się wycofać przed podpisaniem wiążącej umowy z gminą (co nastąpi prawdopodobnie w roku 2018). Proszę pamiętać, że w nowym projekcie konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji technicznej, której koszt wynosi w wypadku kolektorów słonecznych 61,50 zł i jest to opłata, która nie podlega zwrotowi w wypadku wycofania się z projektu.

 

16. Pytanie dotyczy pomp ciepła, a ściślej wskaźnika stanowiącego kryterium kwalifikacji uczestnictwa w projekcie, tj. wskaźnika Ek określającego poziom docieplenia budynku.

Mieszkam w domu ponad 20-letnim (po różnych modernizacjach np. ociepleniu styropianem, wymianie okien), nie mam jednak wiedzy nt. tego wskaźnika. Czy dla potrzeb przedmiotowego projektu muszę robić audyt energetyczny czy wystarczy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?  W Regulaminie zawarte jest określenie alternatywne pochodzenia wskaźnika, tzn. świadectwo albo audyt.  Koszty oraz czas wykonania jednego i drugiego znacznie się różnią (ok. 3 krotnie).

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie w zupełności wystarczające. Jest ono rzeczywiście znacząco tańsze od pełnego audytu energetycznego.

 

17. W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Jasło do przygotowania projektu  montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców chciałbym zadać pytanie: dlaczego w ramach planowanego naboru wniosków Gmina Jasło nie planuje wsparcia w zakresie wymiany / montażu kotłów na biomasę biorąc pod uwagę że istnieje taka możliwość ?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1 Rozwój odnawialnych źródeł energii  PROJEKTY PARASOLOWE/ kosztami kwalifikowalnymi są: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.

"W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia w zakresie instalacji wykorzystujących biomasę zlokalizowanych na obszarach gmin, na których, zgodnie z programem naprawczym ochrony powietrza, występują przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 (24h)29 . Wyłączenie nie dotyczy urządzeń (kotłów) na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 dotyczącej sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe wyłącznie z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW lub kotłów na biomasę o mocy ponad 500kW przy zapewnieniu wartości emisji zanieczyszczeń na poziomie nie większym niż wynikający z normy PN EN 303-5:201230

Rzeczywiście jednym z dopuszczonych typów instalacji są piece biomasowe spełniające odpowiednie normy. Chciałbym zwrócić jednak uwagę, że jednym z kryteriów oceny wniosków jest ograniczenie emisji , w tym pyłów zawieszonych PM10 w skutek realizacji projektu. Wymiana dotychczasowego źródła CO (za wyjątkiem gazowego) przyczyniłaby się wprawdzie do redukcji wspomnianej emisji jednak należy pamiętać, iż pomimo spełnienia norm biomasa jest w dalszym ciągu emisyjnym źródłem ciepła - w szczególności szkodliwego pyłu PM10. W związku z tym powstałe w skutek realizacji projektu redukcje emisji nie byłyby tak duże jak to potencjalnie jest możliwe do osiągnięcia. Natomiast celem Gminy Jasło jest pozyskanie jak najwyższej punktacji za projekt, aby zmaksymalizować szanse na dofinansowanie realizacji projektu. Ponadto "Wojewódzki program rozwoju odnawialnych źródeł energii" zaleca niestosowanie biomasy jako źródła energii na obszarach przekroczeń dobowych pyłu PM10. Zgodnie z "Programem ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych" teren Gminy Jasło należy do tych obszarów.

W związku z powyższym Gmina Jasło zadecydowała o nie ujęciu w projekcie instalacji biomasowych.

 

18. odwołując się do kryterium punktacji w konkursie dotyczącym projektów parasolowych w ramach działania 3.1 RPO WP:

dokument pn. "KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WP 2014-2020 – ZAKRES EFRR: z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE – KONKURS OGÓLNY  - strona 137.

Kryteria merytoryczne jakościowe - razem 100 pkt. :
1. Efektywność kosztowa - 20 pkt. - zgodnie z przyjętym wzorem przewaga kotłów na biomasę nad pozostałymi mikroinstalacjami przez Państwa zaproponowanymi !
2. Moc zainstalowana - 15 pkt. przewaga kotłów na biomasę nad pozostałymi mikroinstalacjami przez Państwa zaproponowanymi !
3. Roczna redukcja ekwiwalentu CO2 - 15 pkt. przy założeniu że wymieniamy piece węglowe na kotły na biomasę redukcja będzie znaczna. Dożo większa niż np. w przypadku montażu samych solarów !
4. Liczba gospodarstw domowych - 25 pkt. - myślę, że wymiana kotłów cieszyła by się dużym zainteresowaniem. Wkład własny nie byłby tak ogromny jak w przypadku pomp ciepła. Możliwa byłaby ich instalacja w większej ilości domów na terenie gminy.
5. Udział finansowy ostatecznych odbiorców wsparcia - 15 pkt. - myślę że to kryterium i tak będzie spełnione. Kotły nie są tak drogie instalacje PV i pompy ciepła więc i wkład własny mieszkańca byłby stosunkowo niewielki.
6.Gotowość do realizacji - 5 pkt. - kryterium spełnione, z kotłami nie ma żadnych formalności. Wymiana kotła nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia !!!
7. Zgodność z planami gospodarki niskoemisyjnej - 5 pkt. - tutaj także kryterium będzie spełnione.

W zwiząku z powyższym bardzo proszę o ponowną odpowiedź na moje pytanie, tj.  "dlaczego w ramach planowanego naboru wniosków Gmina Jasło nie planuje wsparcia w zakresie wymiany / montażu kotłów na biomasę biorąc pod uwagę że istnieje taka możliwość ? "

Odnosząc się do zasadniczego pytania (bez odnoszenia się do wspomnianych przez Panią kryteriów, choć i tutaj można pokazać uzasadnienie do wyboru przyjętych rozwiązań) Gmina Jasło nie przewiduje montażu kotłów biomasowych ponieważ ograniczyłoby to w znacznym stopniu możliwość skorzystania z pozostałych rozwiązań, na które jest duże zapotrzebowanie (o skali zainteresowania niech świadczy fakt, że na 29.09.2016, czwartego dnia naboru wniosków, zebrano już 480 deklaracji). Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne w ramach RPO mogą być dofinansowane wyłącznie z Działania 3.1. Prawdopodobnie będzie tylko jeden nabór, w którym będzie to możliwe. Natomiast wsparcie finansowe dla mieszkańców do kotłów biomasowych, a także gazowych możliwe jest w ramach projektu parasolowego w Działaniu 3.3.1, w którym również Gmina Jasło będzie ubiegać się o dofinansowanie. Przygotowania do niego zostaną podjęte w stosownym czasie. W ramach Działania 3.3.1 nie będzie możliwe dofinansowanie obecnie wybranych typów instalacji, a wyłącznie kotłów biomasowych i gazowych. Takie rozgraniczenie zakresu projektów pozwoli zmaksymalizować ilość mieszkańców Gminy Jasło, którzy będą chcieli skorzystać ze wsparcia.

 

19. Bardzo proszę o konkretne odniesienie do kryteriów konkursowych jak Pan pisze: "jednym z kryteriów oceny wniosków jest ograniczenie emisji , w tym pyłów zawieszonych PM10 w skutek realizacji projektu"  ponieważ nie widzę tam takiego kryterium ???

W odniesieniu do ujęcia pyłów zawieszonych w kryteriach oceny łączy się to z zastosowaną metodologią wyliczeń emisji CO2, która jest tzw. emisją ekwiwalentną, co oznacza, że nie obejmuje wyłącznie emisji samego dwutlenku węgla ale również przeliczenie innych rodzajów emisji na ekwiwalent CO2.

 

20. czy jesli moje obecne zużycie wynosi około 2100 kw rocznie to czy mimo tego mogę  zamówić sobie większą i droższą instalację? w przyszłości planuje zmienić ogrzewanie na prąd i za kilka lat zapotrzebowanie na prad w domu będzie większe

Nie, nie będzie można zamówić większej instalacji. W wypadku zasiedlonych domów podstawą  doboru typu instalacji jest faktyczna ilość energii zużytej rocznie. Niezależnie od tego ogrzewanie elektryczne jest jednym z najbardziej nieefektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie ogrzewania, a najwięcej energii zużywane będzie w okresie najmniejszej produkcji (zima).

 

21. jak dobrze rozumiem to energetyka odda nam 80% wytworzonego prądu + do tego będziemy musieli zapłacić za abonament i przesył?

Z grubsza rzecz biorąc tak właśnie jest, choć wspomniane opłaty nazywają się inaczej.

 

22. co jesli w zimie instalacja wytworzy za mało prądu??

Instalacja w zimie z pewnością będzie wytwarzać za mało prądu, dlatego dom wraz z instalacją będą podpięte do sieci elektroenergetycznej. W pierwszej kolejności prąd będzie do budynku dostarczany z instalacji fotowoltaicznej, ale w wypadku niedostatecznej ilości energii z tego źródła lub całkowitego jej braku będzie dostarczana energia z sieci elektroenergetycznej.

 

 

 

Realizacja projektu będzie możliwa o ile Gmina Jasło pozyska dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Informacja o tym zostanie uzyskana w drugiej połowie roku 2017 i najwcześniej wówczas, w wypadku uzyskania przez Gminę Jasło wsparcia, zostanie wyłoniony wykonawca zadania. Montaż instalacji u mieszkańców będzie możliwy dopiero w roku 2018.


GaleriaSpotkanie w Osobnicy

Spotkanie w Trzcinicy

Spotkanie w Niegłowicach

Spotkanie w Warzycach

Spotkanie w SzebniachPliki do pobrania